Statut Fundacji Dobre Relacje przez Edukację

Opublikowano:

STATUT Fundacji „Dobre Relacje przez Edukację”

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Dobre Relacje przez edukację” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Kerl zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Magdalenę Hernacką w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy Placu Józefa Weyssenhoffa nr 2/3 dnia 26 lipca 2017 roku, repertorium A numer 880/2017
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Działając poza granicami kraju, fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na inne języki obce.
 4. Fundacja dla swoich celów posługuje się pieczątką i  logotypem.

 

§ 4

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Edukacji i Nauki

 

§ 5

 1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
 2. Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami fundacji, w szczególności może być członkiem związków, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

§6

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i znak Fundacji.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ II  CELE FUNDACJI I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 

§7

Celami fundacji są:

 1. Prowadzenie i promowanie nowoczesnych, innowacyjnych form edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Promowanie kreatywności i innowacyjności w edukacji.
 3. Promowanie czytelnictwa.
 4. Tworzenie innowacyjnych programów edukacyjnych.
 5. Działanie na rzecz popularyzacji nauki i edukacji.
 6. Wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w rozwoju osobistym i społecznym.
 7. Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych wykorzystując nowoczesne formy przekazu.
 8. Doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz innych osób związanych z oświatą.
 9. Wspieranie rozwoju rodziców w zakresie wychowania dziecka.
 10. Wspieranie i popularyzacja osiągnięć dzieci i młodzieży szkolnej.
 11. Wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej i prospołecznej.
 12. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych.
 13. Promowanie zdrowego trybu życia.
 14. Tworzenie miejsc przyjaznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin do spędzania czasu wolnego.
 15. Organizacja  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży.
 16. Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 17. Działanie na rzecz  dobroczynności.

 

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i realizację nowatorskich programów i technologii edukacji formalnej i nieformalnej.
 2. Tworzenie materiałów dydaktycznych oraz popularnonaukowych.
 3. Upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w ogólnie pojętym procesie edukacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.
 4. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, treningów oraz kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności rozwijających ich kompetencje, również w formie internetowej (e-learning).
 5. Organizowanie warsztatów, szkoleń i treningów dla nauczycieli i rodziców.
 6. Organizowanie i prowadzenie warsztatów i treningów wspierających indywidualny rozwój dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym z uwzględnieniem specyficznych trudności w nauce.
 7. Organizowanie i prowadzenie imprez, olimpiad, spartakiad, turniejów edukacyjnych, popularyzujących i sprawdzających wiedzę dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8. Organizowanie  i  pomoc  w  prowadzeniu  wykładów,  sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji, zjazdów i innych form edukacyjnych w   zakresie realizacji celów statutowych, adresowanych do różnych grup odbiorców oraz o charakterze otwartym.
 9. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 10. Zakup nieruchomości oraz prowadzenie działań o charakterze renowacyjnym i adaptacyjnym budynków na potrzeby realizacji celów fundacji.
 11. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i rodziców oraz osób, firm i instytucji z nimi związanych oraz organizowanie i realizowanie przedstawień, filmów, pokazów.
 12. Powoływanie, finansowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych w formie szkół, przedszkoli, klubów malucha oraz innych form opieki i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 13. Prowadzenie badań i publikowanie ich wyników.
 14. Prowadzenie działalności informacyjnej i uświadamiającej z zakresu edukacji, kultury i czytelnictwa.
 15. Organizowanie targów, wystaw, wernisaży, spektakli, festiwali, pokazów itp.  związanych z edukacją i kulturą.
 16. Organizowanie akcji charytatywnych.
 17. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej w zakresie realizacji celów Fundacji.
 18. Wspieranie i popularyzację działań i inicjatyw organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które realizują cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK FUNDACJI

 

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 (jedentysiącpięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 3. Majątek fundacji służy do realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu, członków Rady, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Rady, pracowników Fundacji, oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Rady, pracowników Fundacji oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, członkowie Rady, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§10

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 6. odpisów z działalności gospodarczej darczyńców,
 7. wpływów z działalności statutowej,
 8. dotacji rządowych,
 9. innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych.
 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

§11

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w zakresie:
 1. Tworzenia i realizacji nowatorskich programów edukacji formalnej i nieformalnej
 2. Tworzenia i wydawania materiałów dydaktycznych i popularnonaukowych.
 3. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, treningów oraz kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności rozwijających ich kompetencje, również w formie internetowej (e-learning).
 4. Organizowanie warsztatów, szkoleń i treningów dla nauczycieli i rodziców.
 5. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów i szkoleń wspierających indywidualny rozwój dziecka.
 6. Organizowanie i prowadzenie imprez, olimpiad, spartakiad, turniejów edukacyjnych, popularyzujących i sprawdzających wiedzę dzieci, młodzieży i dorosłych.
 7. Organizowanie targów, wystaw, wernisaży, spektakli, festiwali, pokazów itp.  związanych z edukacją i kulturą.
 8. Organizacja  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży.
 9. Organizowanie  i  pomoc  w  prowadzeniu  wykładów,  sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji, zjazdów i innych form edukacyjnych w   zakresie realizacji celów statutowych, adresowanych do różnych grup odbiorców oraz o charakterze otwartym.
 10. Powoływanie, finansowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych w formie szkół, przedszkoli, klubów malucha oraz innych form opieki i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności odpłatnej zostanie przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ IV WŁADZE FUNDACJI

 

§12

 1. Organami fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd  Fundacji.
 1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.

 

Rada  fundacji

 

§13

 1. Członków pierwszego składu Rady powołuje i odwołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Przewodniczący Rady.
 2. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić  fundatorzy-założyciele fundacji oraz  inne osoby przyjęte do składu Rady na mocy uchwały Rady, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności minimum połowy członków.
 3. Kadencja Rady Fundacji i jej poszczególnych członków wynosi 3 lata. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną  kadencję,
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
 1. po upływie kadencji,
 2. w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 3. śmierci członka Rady.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. W tej sytuacji Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały może powołać nowego członka do Rady Fundacji.
 3. Rada wybiera większością głosów ze swego grona Przewodniczącego  Rady na okres 3 lat. Przewodniczący  Rady kieruje pracami Rady, zwołuje  i przewodniczy zebraniom  Rady.

 

§14

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej, raz na kwartał.
 2. Posiedzenia  Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący  Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek  każdego z pozostałych członków Rady Fundacji bądź Zarządu Fundacji zgłoszony  na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

 

§15

Do zadań Rady należy:

 1. Ocena pracy Zarządu, poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 2. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
 3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.
 4. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

Zarząd  fundacji

 

§16

 1. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
 2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję. Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów. Jeżeli Zarząd składa się z jednej osoby, członek Zarządu Fundacji jest jednocześnie Prezesem Zarządu Fundacji.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną  kadencję, jeśli Rada Fundacji pozytywnie oceni pracę Zarządu Fundacji za poprzednią kadencję.
 4. Członkiem  Zarządu  Fundacji  mogą być  Fundatorzy.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.  Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie.
 6. Funkcji Członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady.
 7. W przypadku ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego członkowie Zarządu nie mogą pozostawać z członkami Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji przez członka zarządu, odwołania, powstania przeszkody określonej w § 16 pkt. 7 lub śmierci.

 

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
 1. przygotowywanie ramowego programu działania na dany rok,
 2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 3. uchwalanie  regulaminów,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia  i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników  Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
 9. rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,
 10. pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2017
 11. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równiej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 1. Za skuteczne powiadomienie uznaje się wysłanie maila z wyznaczonym terminem spotkania .
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania corocznych sprawozdań lub bilansów i przedstawiania ich Radzie Fundacji do 30 września każdego roku.
 4. Zarząd spotyka się raz w miesiącu.

 

Sposób Reprezentacji

 

§18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub osoba upełnomocniona przez Zarząd Fundacji.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 15.000 (piętnaście tysięcy złotych) - oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

 

Zmiana Statutu

 

§19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona  i określonych w akcie założycielskim.

 

 

 

 

 

Połączenie z inną fundacją

 

§20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§21

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji

 

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 


 

 

Tagi: #zajęcia dodatkowe