REGULAMIN Projektu "Od jutra lepiej czytam" współfinansowanego z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Opublikowano:

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Od jutra lepiej czytam” –program , którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/G/2018

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

Strona stowarzyszenia: http://www.lgd.bydgoszcz.pl/

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

 

§ 1. POSTANOWEINIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu.

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Dobre Relacje, w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 3a/80a.

 

§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1. Projekt o tytule „Od jutra lepiej czytam”  skierowany jest do dzieci z dzielnicy Śródmieście, Okole i Bocianowo, które objęte są edukacja wczesnoszkolną i będzie realizowany w  okresie od 15.10.2018r. do 31.03.2019 r.

3. Projekt zakłada objęcie wsparciem 20 dzieci z obszaru objętego LSR.

 

§ 3. CELE PROJEKTU

 

1. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów objętych LSR, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny.

 

§ 4. ZASADY REKRUTACJI

 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn wobec wszystkich zainteresowanych projektem podjęte zostaną następujące działania:

 

1. Akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej Dobre Relacje, utworzenie strony projektu na FB.

2. Kryteria rekrutacji uczestników:

 1. potwierdzenie zamieszkania na terenie dzielnic: Śródmieście, Okole, Bocianowa w granicach objętych LSR,
 2. zaświadczenia z instytucji, że rodzina lub dziecko korzystają z pomocy socjalnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub stanowią rodzinę wielodzietną w rozumieniu przepisów prawa (np. karta rodzinna 3+)
 3. zaświadczenie ze szkoły lub od nauczyciela o statusie ucznia Szkoły Podstawowej nauczania początkowego.
 4. zgoda rodziców/opiekunów (podpisana deklaracja uczestnictwa)
 5. oświadczenie, że uczestnik korzysta ze wsparcia maksymalnie w dwóch projektach dofinansowanych w ramach naboru 1/G/2018 dotyczącego realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

 

4. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:

 1. złożenie dokumentów wymienionych w § 4 pkt, ust 2.
 2. analizę kryteriów rekrutacji
 3. listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowej

 

5. Rekrutacja do projektu trwa 15.10.2018 r. – 30.11.2018 r.

 

6. W celu zakwalifikowania ucznia na zajęcia zgodnie z jego potrzebami edukacyjnymi, opracowano diagnozę wstępną na podstawie sprawdzianów, testów, ankiet i obserwacji uczniów.

 

8. Zespół do spraw rekrutacji w oparciu o złożone wstępne deklaracje uczestnictwa i kryteria ustala listy zasadnicze uczniów oraz listy rezerwowe.

 

9. Po zakończeniu rekrutacji rodzic/opiekun prawny ucznia składa Oświadczenie uczestnika projektu w projekcie (Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu)

 1. w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z oświadczenia uczestnictwa,
 2. odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia uczestnictwa w projekcie będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie.

13. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości szans, w tym płci, dbałości o prawdziwe równe szanse dla chłopców i dziewczynek z uwzględnieniem barier umieszonych we wniosku o dofinansowanie.

14. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej uczestników projektu.

 

§ 5. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU

 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

 1. bezpłatnego udziału w zajęciach „Od jutra lepiej czytam” w ramach projektu
 2. bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych zagwarantowanych w projekcie.

 

§ 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

 1. wypełniania testów sprawdzających wiedzę,
 2. wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
 3. udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu,
 4. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu Od jutra lepiej czytam,

 

§ 7. ZASADY UCZESTNICTWA

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 1. złożenie i podpisanie wymaganych projektem dokumentów rekrutacyjnych,
 2. złożenie Oświadczenia uczestnika projektu.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych informacji.

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

 

Dyrekcja Dobre Relacje