Regulamin KONKURSU "Dokończ bajkę"

Opublikowano:

Regulamin Konkursu promocyjnego
„Dokończ bajkę”

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs „Dokończ bajkę”, zwany w dalszej części Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest „Dobre Relacje Małgorzata Kerl”., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dunikowskiego 1/64 w Bydgoszczy, 85-863 Bydgoszcz, NIP 967 026 62 13.

II. Uczestnicy Konkursu i jego przebieg.
1. Konkurs trwa od dnia 23 września 2019r. do 13 października 2019r.
2. Konkurs polega na napisaniu w komentarzu, pod postem ogłaszającym konkurs, propozycji zakończenia bajki, zwanym dalej  ,,Pomysłem”.
3.Organizator nie ogranicza ilości pomysłów zgłoszonych przez Uczestnika.
4.Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
5.Pomysły należy umieścić w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs „Dokończ bajkę”
6. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie Pomysły, które:
a) nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, osób i podmiotów
b) nie godzą w dobre imię tych osób
c) nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe
d) nie są zabronione przez prawo
7. Trzy Pomysły, które dostaną największą ilość polubieni, czyli tzw. „lajków” zostaną obdarowani nagrodami.
8. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 21 października 2019 r.
9. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej i trybie jej odbioru w zależności od preferowanego przez siebie kanału: telefonicznie, e-mailowo, wiadomością prywatną na stronie http://facebook.com/ lub listem poleconym.
10. Nagrodą w Konkursie dla każdego z trzech laureatów są książeczki dla dzieci oraz planszowe gry towarzyskie
11. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imienia i miejscowości zamieszkania zwycięzców Konkursu i osób wyróżnionych w Konkursie.
12. Uczestnik Konkursu bezterminowo upoważnia Organizatora do opublikowania i komercyjnego wykorzystania wymyślonego przez siebie pomysłu na wszelkich polach eksploatacji.
13. Organizator zapewni uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią regulaminu konkursu. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na stronie internetowej http://facebook.com/DobreRelacje
14. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

III. Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu należy składać na piśmie, na adres Organizatora, przez cały okres trwania konkursu, ale nie później niż w terminie do 30.11. 2019 r.
2. Organizator w terminie 14 dni rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
3. Osoba, której zostanie udowodnione, iż nie posiada praw autorskich do nagrodzonego Pomysłu, traci prawo do nagrody, a w przypadku zrealizowania nagrody zobowiązana jest do zwrotu jej wartości. Osoba taka zobowiązana jest ponadto do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie Organizatora i innych podmiotów uczestniczących w organizacji Konkursu, powstałych w związku z brakiem praw autorskich.
IV. Postanowienia końcowe.
1.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych informacji.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
4.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
V. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobre Relacje Małgorzata Kerl z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dunikowskiego 1/64, NIP 967 026 62 13

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Dobre Relacje Małgorzata Kerl możliwy jest pod adresem kontakt@dobrerelacje.edu.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia i laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również w celu publikacji imion i nazwisk laureatów na podstawie zgody uczestnika Konkursu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Dobre Relacje Małgorzata Kerl, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

- w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu przez Dobre Relacje Małgorzata Kerl,

- w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania nagród w Konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością wysłania nagród przez Dobre Relacje Małgorzata Kerl.