Platforma e-learningowa i sklep

Opublikowano:

Firma Dobre Relacje Małgorzata Kerl realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-PomorskimFunduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 dzięki dywersyfikacji działalności firmy.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu  wprowadzony zostanie nowy sposób świadczenia jednej usługi tj. świadczenie usług edukacyjnych w formie online. Dodatkowo firma Dobre Relacje Małgorzata Kerl utrzyma zatrudnienie w przedsiębiorstwie na poziomie 1,45 etatu oraz nastąpi zatrudnienie 1 pracownika.

Wartość projektu:

63 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

60 000,00 zł